Πρόταση Call

Μεταφέρει το στοιχείο ελέγχου του προγράμματος σε υπορουτίνα, μια συνάρτηση, ή διεργασία Βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL). Η λέξη-κλειδί, ο τύπος και ο αριθμός των παραμέτρων εξαρτάται από την καλούμενη ρουτίνα.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Call


[Call] name [(] [param :=] value, ... [)]

Παράμετροι:

name: (Όνομα:) Όνομα της υπορουτίνας, η συνάρτηση ή η DLL που θέλετε να καλέσετε

param: (Παράμετρος:) Όνομα παραμέτρου λέξης-κλειδιού για μεταβίβαση στη ρουτίνα, ακολουθούμενη από την τιμή της. Το όνομα πρέπει να ταιριάζει με τη δήλωση της ρουτίνας. Οι λέξεις-κλειδιά είναι προαιρετικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σειρά.

value: (Τιμή) Τιμή παραμέτρου θέσης. Ο τύπος εξαρτάται από τη ρουτίνα που καλείται

note

Κατά τη μίξη παραμέτρων θέσεων και λέξεων-κλειδιών , εξασφαλίστε ότι οι παράμετροι θέσης ακολουθούν τη σειρά δήλωσης της ρουτίνας.


tip

Όταν μια συνάρτηση χρησιμοποιείται ως έκφραση, οι παράμετροι περίκλεισης με αγκύλες είναι απαραίτητες. Η χρήση πρότασης δήλωσης είναι υποχρεωτική πριν την κλήση DLL.


Παράδειγμα:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!