Πρόσθετες προτάσεις

Προτάσεις που δεν ανήκουν σε καμία από τις άλλες κατηγορίες περιγράφονται εδώ.

Πρόταση Call

Μεταφέρει το στοιχείο ελέγχου του προγράμματος σε υπορουτίνα, μια συνάρτηση, ή διεργασία Βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL). Η λέξη-κλειδί, ο τύπος και ο αριθμός των παραμέτρων εξαρτάται από την καλούμενη ρουτίνα.

Συνάρτηση Choose

Επιστρέφει μια επιλεγμένη τιμή από μια λίστα ορισμάτων.

Πρόταση Declare

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει και να καθορίσει μια υπορουτίνα σε ένα DLL (βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης) που πρόκειται να εκτελεσθεί από τη LibreOffice Basic.

Πρόταση End

Τερματίζει μια διαδικασία ή ομάδα.

Πρόταση Exit

Έξοδος Do...Loop, For...Next, συνάρτησης, ιδιότητας, ή υπορουτίνας.

Συνάρτηση FreeLibrary

Αποδεσμεύει τις DLL που φορτώθηκαν με μια πρόταση Declare. Μια αποδεσμευμένη DLL θα φορτωθεί πάλι αυτόματα αν κληθεί μία από τις συναρτήσεις της. Δείτε επίσης: Declare

Πρόταση Function (συνάρτηση)

Μια συνάρτηση είναι ένα μπλοκ κώδικα που εκτελείται, όταν καλείται. Μια συνάρτηση συνήθως καλείται σε μια έκφραση.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε δεδομένα, γνωστά ως παράμετροι ή ορίσματα, σε μια συνάρτηση. Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια παράμετρο με τιμή ή με αναφορά. Όταν γίνεται με αναφορά, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται στην παράμετρο στη συνάρτηση θα αποστέλλονται πίσω στον κώδικα κλήσης.

Μια συνάρτηση συνήθως επιστρέφει δεδομένα ως αποτέλεσμα.

Πρόταση Rem

Καθορίζει ότι μια γραμμή προγράμματος είναι σχόλιο.

Πρόταση Stop

Σταματά την εκτέλεση του προγράμματος Basic.

Πρόταση Sub

Ορίζει μια υπορουτίνα.

Συνάρτηση Switch

Αξιολογεί μια λίστα ορισμάτων, η οποία αποτελείται από μια παράσταση που ακολουθείται από μια τιμή. Η συνάρτηση Switch επιστρέφει μια τιμή που συσχετίζεται με την παράσταση η οποία μεταβιβάζεται με αυτήν.

Πρόταση With

Ορίζει ένα αντικείμενο ως το προεπιλεγμένο αντικείμενο. Εκτός και δηλωθεί ένα άλλο όνομα αντικειμένου, όλες οι ιδιότητες και μέθοδοι αναφέρονται στο προεπιλεγμένο αντικείμενο, μέχρι να εμφανιστεί η πρόταση End With.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!