Πρόταση On...GoSub; Πρόταση On...GoTo

Διακλαδώνεται σε μία από τις γραμμές που έχουν καθοριστεί στον κώδικα του προγράμματος, ανάλογα με την τιμή μιας αριθμητικής παράστασης.

Σύνταξη:

Σύνταξη On GoSub/GoTo


Στην έκφραση GoSub Ετικέτα1[, Ετικέτα2[, Ετικέτα3[,...]]]
Στην έκφραση GoTo Ετικέτα1[, Ετικέτα2[, Ετικέτα3[,...]]]

Παράμετροι:

έκφραση: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση μεταξύ 0 και 255 που καθορίζει σε ποια από τις γραμμές του προγράμματος διακλαδίζεται. Εάν η έκφραση είναι 0, η πρόταση δεν εκτελείται. Εάν η έκφραση είναι μεγαλύτερη από 0, το πρόγραμμα μεταβαίνει στην ετικέτα που έχει αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στην έκφραση (1 = πρώτη ετικέτα, 2 = δεύτερη ετικέτα)

ετικέτα: Γραμμή προορισμού σύμφωνα με τη δομή GoTo ή GoSub.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι συμβάσεις GoTo ή η GoSub είναι έγκυρες


Παράδειγμα:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " From Sub 1 to" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " From Sub 2 to" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Label 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!