Μεταπηδήσεις

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μεταπηδήσεων.

Πρόταση GoSub...Return

Καλεί μια υπορουτίνα που δείχνεται από ετικέτα μέσα σε Sub ή Function. Οι επόμενες προτάσεις της ετικέτας εκτελούνται μέχρι την επόμενη πρόταση Return. Κατόπιν, το πρόγραμμα συνεχίζει με την πρόταση που ακολουθεί την πρόταση GoSub.

Πρόταση GoTo

Συνεχίζει την εκτέλεση του προγράμματος μέσα σε Sub ή Function στη γραμμή διαδικασίας που δείχνεται από ετικέτα.

Πρόταση On...GoSub; Πρόταση On...GoTo

Διακλαδώνεται σε μία από τις γραμμές που έχουν καθοριστεί στον κώδικα του προγράμματος, ανάλογα με την τιμή μιας αριθμητικής παράστασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!