Πρόταση While...Wend

Όταν ένα πρόγραμμα αντιμετωπίζει πρόταση While, ελέγχει τη συνθήκη. Εάν η συνθήκη είναι False, το πρόγραμμα συνεχίζει αμέσως ακολουθώντας την πρόταση Wend. Εάν η συνθήκη είναι True, ο βρόχος εκτελείται μέχρι να βρει το πρόγραμμα το Wend και τότε πηδά πίσω στην πρόταση While. Εάν η συνθήκη είναι ακόμα True, ο βρόχος εκτελείται ξανά.

Αντίθετα με την πρόταση Do...Loop, δεν μπορείτε να ακυρώσετε έναν βρόχο While...Wend με Exit. Να μην εξέρχεστε ποτέ βρόχο While...Wend με GoTo, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλμα εκτέλεσης χρόνου.

Μια Do...Loop είναι πιο ευέλικτη από μία While...Wend.

Σύνταξη:

Σύνταξη While


  While Condition [statements] Wend

Παράδειγμα:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="This is a short text"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Κωδικοποιημένο κείμενο"
 End Sub

Πρόταση Do...Until ή Do...While

Πρόταση Exit

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!