Πρόταση Do...Loop

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις μεταξύ της Do και της πρότασης Loop, ενώ η συνθήκη είναι True ή μέχρι η συνάρτηση γίνει True.

Σύνταξη:

Πρόταση Do


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Το μπλοκ πρότασης επαναλαμβάνεται όσο η συνθήκη είναι αληθής
 ' Do Until: Το μπλοκ πρότασης επαναλαμβάνεται όσο η συνθήκη είναι ψευδής
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Πρόταση Do...Loop


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Το μπλοκ πρότασης επαναλαμβάνεται όσο η συνθήκη είναι αληθής
 ' Loop Until: Το μπλοκ πρότασης επαναλαμβάνεται όσο η συνθήκη είναι αληθής
 Loop {While | Until} condition = True

Παράμετροι:

Η πρόταση Do...Loop εκτελεί έναν βρόχο όσο, ή μέχρι, μια συγκεκριμένη συνθήκη είναι True. Η συνθήκη εξόδου του βρόχου πρέπει να εισαχθεί ακολουθώντας είτε την Do ή την πρόταση Loop. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι έγκυροι συνδυασμοί.

συνθήκη: Μια σύγκριση, αριθμητική ή έκφραση Basic, που αξιολογείται είτε σε True, είτε σε False.

προτάσεις: Προτάσεις που θέλετε να επαναλαμβάνονται όσο ή μέχρι μια συνθήκη είναι True.

Η πρόταση Exit Do τερματίζει το βρόχο χωρίς συνθήκες. Αυτή η πρόταση τοποθετείται οπουδήποτε σε μια πρόταση Do...Loop. Μπορείτε να καθορίσετε μια συνθήκη εξόδου χρησιμοποιώντας τη δομή If...Then ως ακολούθως:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Παράδειγμα:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Προτάσεις For, Select Case ή While

Συναρτήσεις Iif ή Switch

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!