Συνάρτηση IIf

Επιστρέφει ένα από δύο δυνατά αποτελέσματα συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική τιμή της παράστασης που αξιολογείται.

Σύνταξη:


IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Παράμετροι:

Παράσταση: Κάθε παράσταση που πρόκειται να αξιολογηθεί. Αν η παράσταση αξιολογείται True, η συνάρτηση επιστρέφει το αποτέλεσμα ExpressionTrue, αλλιώς, επιστρέφει το αποτέλεσμα ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Οι παραστάσεις εκ των οποίων μία θα επιστραφεί ως το αποτέλεσμα της συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική αξιολόγηση.

note

Η IIf αξιολογεί και την ExpressionTrue και την ExpressionFalse ακόμα κι αν επιστρέφει μόνο τη μία από αυτές. Εάν μια από τις εκφράσεις καταλήγει σε σφάλμα, η συνάρτηση επιστρέφει το σφάλμα. Παραδείγματος χάρη, μην χρησιμοποιείτε την IIF για να παρακάμψετε μια πιθανή διαίρεση με αποτέλεσμα μηδέν.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Η REM επιστρέφει το πολύ 3 τιμές
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Κακή χρήση της συνάρτησης IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Προτάσεις If ή Select Case

Συνάρτηση Switch

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!