Συνάρτηση IIf

Επιστρέφει ένα από δύο δυνατά αποτελέσματα συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική τιμή της παράστασης που αξιολογείται.

Σύνταξη:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Παράμετροι:

Bool: Οποιαδήποτε έκφραση θέλετε να αξιολογήσετε. Εάν η παράσταση αξιολογηθεί σε True, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή της Variant1, διαφορετικά επιστρέφει την τιμή της Variant2.

Variant1, Variant2: Οποιαδήποτε έκφραση, μία από τις οποίες θα επιστραφεί ως αποτέλεσμα της συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική αξιολόγηση.

note

Το IIf αξιολογεί τόσο την Variant1 και την Variant2 ακόμη και αν επιστρέφει μόνο μία από αυτές. Εάν μία από τις εκφράσεις καταλήγει σε σφάλμα, η συνάρτηση επιστρέφει το σφάλμα. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το IIF για να παρακάμψετε μια πιθανή διαίρεση με μηδενικό αποτέλεσμα.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Η REM επιστρέφει το πολύ 3 τιμές
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Κακή χρήση της συνάρτησης IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Προτάσεις If ή Select Case

Συνάρτηση Switch

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!