Επιλέξτε...Case Statement

Καθορίσει ένα ή περισσότερα μπλοκ προτάσεων ανάλογα με την τιμή μιας παράστασης.

Σύνταξη:

Σύνταξη Select Case


 Έκφραση Select Case
   Τιμές Case
    Μπλοκ δήλωσης
 [ Case values2
    Statement Block]
 [ Case Else
    Statement Block]
 End Select

Παράμετροι:

έκφραση: Οποιαδήποτε έκφραση που ελέγχει εάν το μπλοκ πρότασης που ακολουθεί την αντίστοιχη πρόταση Case εκτελείται.

τιμές: Οποιοσδήποτε κατάλογος τιμών που είναι συμβατός με την έκφραση. Το μπλοκ πρότασης που ακολουθεί την πρόταση Case εκτελείται εάν η έκφραση ταιριάζει με τις τιμές.

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Αριθμός από το 1 έως το 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Αριθμός από το 6 έως το 8"
    Case 8 To 10
      Print "Μεγαλύτερο από 8"
    Case Else
      Print "Εκτός εύρους τιμών από 1 έως 10"
  End Select
End Sub

Πρόταση If

Συναρτήσεις Iif ή Switch

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!