Δηλώσεις συνθήκης

Οι ακόλουθες δηλώσεις βασίζονται σε συνθήκες.

Πρόταση If...Then...Else

Ορίζει ένα ή περισσότερα μπλοκ πρότασης που θέλετε να εκτελέσετε μόνο εάν μια δεδομένη συνθήκη ή έκφραση είναι True.

Επιλέξτε...Case Statement

Καθορίσει ένα ή περισσότερα μπλοκ προτάσεων ανάλογα με την τιμή μιας παράστασης.

Συνάρτηση IIf

Επιστρέφει ένα από δύο δυνατά αποτελέσματα συνάρτησης, ανάλογα με τη λογική τιμή της παράστασης που αξιολογείται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!