Έλεγχος εκτέλεσης προγράμματος

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκτέλεσης ενός προγράμματος.

Συνήθως, ένα πρόγραμμα εκτελείται από επάνω προς τα κάτω. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως θελήσετε να εκτελέσετε μόνο ορισμένες διαδικασίες εντός του προγράμματος αν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 'Η μπορεί να θέλετε να επαναλάβετε τμήμα του προγράμματος εντός μιας δευτερεύουσας διαδικασίας ή συνάρτησης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Βρόχους για να επαναλάβετε μέρη του προγράμματος όσες φορές είναι απαραίτητο, ή έως ότου εκπληρωθεί μια συγκεκριμένη συνθήκη. Αυτοί οι τύποι προτάσεων ελέγχου κατηγοριοποιούνται σε προτάσεις Συνθήκης, Βρόχου ή Μεταπήδησης.

Δηλώσεις συνθήκης

Οι ακόλουθες δηλώσεις βασίζονται σε συνθήκες.

Βρόχοι

Οι ακόλουθες προτάσεις εκτελούν βρόχους.

Μεταπηδήσεις

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μεταπηδήσεων.

Πρόσθετες προτάσεις

Προτάσεις που δεν ανήκουν σε καμία από τις άλλες κατηγορίες περιγράφονται εδώ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!