Συνάρτηση Oct

Επιστρέφει την οκταδική τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη:


Oct (Αριθμός)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε αριθμητική παράσταση που πρόκειται να μετατραπεί σε οκταδική τιμή.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!