Συνάρτηση Hex

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά η οποία αντιπροσωπεύει την δεκαεξαδική τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη:


Hex (Number)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Number: Κάθε αριθμητική παράσταση που πρόκειται να μετατραπεί σε δεκαεξαδικό αριθμό.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleHex
' χρησιμοποιεί τύπους Basic στο LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
'Επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό με πρόσημο 32-bit από δεκαεξαδική 8-ψήφια τιμή.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Υπολογίζει την δεκαεξαδική 8-ψήφια τιμή από ακέραιο αριθμό με πρόσημο 32-bit.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!