Συνάρτηση Sgn

Επιστέφει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ -1 και 1 που δείχνει αν ο αριθμός μεταβιβάστηκε στη συνάρτηση ως θετικός, αρνητικός ή μηδέν.

Σύνταξη:


Sgn (Αριθμός)

Τιμή επιστροφής:

Integer

Παράμετροι:

Αριθμός: Αριθμητική παράσταση που καθορίζει την τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση.

Αριθμός

Τιμή επιστροφής

αρνητικός

Το Sgn επιστρέφει -1.

0

Το Sgn επιστρέφει 0.

θετικός

Το Sgn επιστρέφει 1.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' επιστρέφει -1
    Print sgn(0) ' επιστρέφει 0
    Print sgn(10) ' επιστρέφει 1
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!