Πρόσημα παραστάσεων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη συνάρτηση για να επιστραφεί το αλγεβρικό πρόσημο μιας αριθμητικής παράστασης.

Συνάρτηση Sgn

Επιστέφει έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ -1 και 1 που δείχνει αν ο αριθμός μεταβιβάστηκε στη συνάρτηση ως θετικός, αρνητικός ή μηδέν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!