Συνάρτηση Abs

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή μιας αριθμητικής παράστασης.

Σύνταξη:


Abs (Number)

Τιμή επιστροφής:

Double

Παράμετροι:

Number: Κάθε αριθμητική παράσταση για την οποία πρόκειται να επιστραφεί η απόλυτη τιμή. Κάθε θετικός αριθμός, συμπεριλαμβανομένου του 0, θα επιστραφεί ως θετικός. Κάθε αρνητικός αριθμός θα μετατραπεί σε θετικό.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Abs για να υπολογίσει τη διαφορά μεταξύ δύο τιμών. Δεν έχει σημασία ποια από τις τιμές θα εισαγάγετε πρώτη.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Εισάγετε την πρώτη ποσότητα","Value input"))
    siW2 = Int(InputBox("Εισάγετε τη δεύτερη ποσότητα","Value input"))
    Print "Η διαφορά είναι "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!