Απόλυτες τιμές

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει απόλυτες τιμές.

Συνάρτηση Abs

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή μιας αριθμητικής παράστασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!