Συνάρτηση Frac

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος αριθμού.

Σύνταξη:

Frac (Αριθμός)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Διπλό

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε έγκυρη αριθμητική παράσταση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' επιστρέφει την τιμή 0.99
      Print Frac(0) ' επιστρέφει την τιμή 0
      Print Frac(-3.14159) ' επιστρέφει την τιμή -0,14159
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!