Συνάρτηση Int

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού.

Σύνταξη:

Int (Number)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε έγκυρη αριθμητική έκφραση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' επιστρέφει την τιμή 3
    Print Int(0) ' επιστρέφει την τιμή 0
    Print Int(-3.14159) ' επιστρέφει την τιμή -4
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!