Συνάρτηση Fix

Επιστρέφει την ακέραια τιμή μιας αριθμητικής παράστασης αφαιρώντας το κλασματικό μέρος του αριθμού.

Σύνταξη:

Fix (Expression)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Expression: Αριθμητική παράσταση από την οποία πρόκειται να επιστραφεί η ακέραια τιμή.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' επιστρέφει 3.
    Print Fix(0) ' επιστρέφει 0.
    Print Fix(-3.14159) ' επιστρέφει -3.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!