Ακέραιοι και κλασματικοί

Συναρτήσεις για στρογγυλοποίηση τιμών σε ακέραιους και λήψη του κλασματικού μέρους τιμής.

Συνάρτηση Fix

Επιστρέφει την ακέραια τιμή μιας αριθμητικής παράστασης αφαιρώντας το κλασματικό μέρος του αριθμού.

Συνάρτηση Int

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού.

Συνάρτηση Frac

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος αριθμού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!