Συνάρτηση Rnd

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ του 0 και του 1.

Σύνταξη:


Rnd [(Παράσταση)]

Τιμή επιστροφής:

Double

Παράμετροι:

Παράσταση: Δεν επηρεάζει, αγνοείται αν δοθεί.

Η συνάρτηση Rnd επιστρέφει δεκαδικά κλάσματα από 0 (συμπεριλαμβανόμενου) μέχρι 1 (αποκλειόμενου) σύμφωνα με μια ομοιόμορφη κατανομή. Χρησιμοποιεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών Mersenne Twister 19937. Για τη δημιουργία τυχαίων ακέραιων σε μια δεδομένη περιοχή, χρησιμοποιήστε έναν τύπο όπως στο παρακάτω παράδειγμα. Μια δήλωση Randomize με μια καθορισμένη τιμή σπόρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκαταβολικά, αν επιθυμείται μια προβλέψιμη αλληλουχία αριθμών.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Αριθμός από το 1 έως το 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Αριθμός από το 6 έως το 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Μεγαλύτερο από 8"
    Case Else
      Print "Εκτός περιοχής από 1 έως 10"
  End Select
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!