Πρόταση Randomize

Αρχικοποιεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών που χρησιμοποιείται από τη συνάρτηση Rnd.

Σύνταξη:


Randomize [Αριθμός]

Παράμετροι:

Αριθμός: Οποιαδήποτε ακέραιη τιμή. Χρησιμοποιείται ως σπόρος για να αρχικοποιήσει τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Ίδιοι σπόροι καταλήγουν σε αλληλουχίες ίδιων τυχαίων αριθμών από τη συνάρτηση Rnd. Αν παραληφθεί η παράμετρος, η δήλωση Randomize θα αγνοηθεί.

Εικονίδιο σημείωσης

Εκτός και επιθυμείται μια προβλέψιμη αλληλουχία αριθμών, δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η δήλωση Randomize, επειδή η γεννήτρια τυχαίων αριθμών θα αρχικοποιηθεί αυτόματα στην πρώτη χρήση – θα δώσει μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών που παρέχεται από το σύστημα και παράγει ομοιόμορφα κατανεμημένους, μη αιτιοκρατικούς τυχαίους αριθμούς. Αν δεν υπάρχει τέτοια γεννήτρια διαθέσιμη στο σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί ως σπορά ο χρόνος του συστήματος.


Η δήλωση Randomize επηρεάζει μόνο τη συνάρτηση Rnd της BASIC. Οποιεσδήποτε άλλες γεννήτριες τυχαίων αριθμών (παραδείγματος χάρη η συνάρτηση RAND() του Calc, κλπ.) δεν επηρεάζονται.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Περιοχή από 0 έως 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Φασματική κατανομή"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!