Συνάρτηση Log (BASIC)

Επιστρέφει το φυσικό (νεπέριο) λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη:


Log (Number)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Number: Κάθε αριθμητική παράσταση για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί ένας φυσικό λογάριθμος.

Φυσικός (νεπέριος) λογάριθμος είναι ο λογάριθμος με βάση e. Η βάση e είναι μια σταθερά με τιμή κατά προσέγγιση 2,718282...

Μπορείτε να υπολογίσετε λογάριθμους με οποιαδήποτε βάση (n) για κάθε αριθμό (x) διαιρώντας το φυσικό λογάριθμο του x δια του φυσικού λογάριθμου του n, ως ακολούθως:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Πολλαπλασιασμός με λογαριθμική συνάρτηση"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!