Συνάρτηση Exp

Επιστρέφει τη βάση ενός νεπέρειου λογαρίθμου (e = 2,718282) που υψώνεται σε δύναμη.

Σύνταξη:


Exp (Number)

Τιμή επιστροφής:

Double

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε αριθμητική παράσταση που καθορίζει τη δύναμη στην οποία υψώνεται το "e" (η βάση των νεπέριων λογαρίθμων). Η δύναμη θα πρέπει να είναι τόσο για αριθμούς απλής ακριβείας μικρότερη ή ίση του 88,02969 όσο και για αριθμούς διπλής ακριβείας μικρότερη ή ίση του 709,782712893, αφού η LibreOffice Basic επιστρέφει ένα σφάλμα υπερχείλισης για όσους αριθμούς υπερβαίνουν αυτές τις τιμές.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Πολλαπλασιασμός με λογάριθμο"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!