Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις

Οι ακόλουθες εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic .

Συνάρτηση Exp

Επιστρέφει τη βάση ενός νεπέρειου λογαρίθμου (e = 2,718282) που υψώνεται σε δύναμη.

Συνάρτηση Log (BASIC)

Επιστρέφει το φυσικό (νεπέριο) λογάριθμο ενός αριθμού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!