Συνάρτηση Tan

Προσδιορίζει την εφαπτομένη μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια.

Χρησιμοποιώντας τη γωνία Άλφα, η συνάρτηση Tan υπολογίζει τον λόγο του μήκους της πλευράς απέναντι από τη γωνία προς το μήκος της προσκείμενης πλευράς στη γωνία σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

Tan(Άλφα) = η πλευρά απέναντι από τη γωνία/πλευρά δίπλα στη γωνία

Σύνταξη:


Tan (αριθμός ως Double (διπλής ακρίβειας)) ως Double

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε αριθμητική παράσταση για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η εφαπτόμενη (σε ακτίνια).

Για να μετατρέψετε τις μοίρες σε ακτίνια, πολλαπλασιάστε με Pi/180. Για να μετατρέψετε ακτίνια σε μοίρες, πολλαπλασιάστε με 180/Pi.

μοίρες=(ακτίνια*180)/Pi

ακτίνια=(μοίρες*Pi)/180

Το Pi είναι περίπου 3,141593.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


' Σε αυτό το παράδειγμα, η ακόλουθη καταχώριση είναι δυνατή για ένα ορθογώνιο τρίγωνο:
' Η απέναντι πλευρά της γωνίας και η γωνία (σε μοίρες) για τον υπολογισμό του μήκους της προσκείμενης πλευράς στη γωνία:
Sub ExampleTangens
' π = 3,1415926 ως προκαθορισμένη μεταβλητή
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της απέναντι καθέτου της γωνίας: ","απέναντι")
    dAlpha = InputBox("Εισαγάγετε τη γωνία Α (σε μοίρες): ","Α")
    Print "το μήκος της προσκείμενης πλευράς της γωνίας είναι"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!