Συνάρτηση Tan

Προσδιορίζει την εφαπτομένη μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια.

Χρησιμοποιώντας τη γωνία Α, η συνάρτηση Tan υπολογίζει το λόγο του μήκους της απέναντι καθέτου προς το μήκος της προσκείμενης καθέτου της γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου.

Tan(Alpha) = απέναντι κάθετος της γωνίας/προσκείμενη κάθετο της γωνίας

Σύνταξη:


Tan (Αριθμός)

Τιμή επιστροφής:

Διπλό

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε αριθμητική παράσταση για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η εφαπτόμενη (σε ακτίνια).

Για να μετατρέψετε τις μοίρες σε ακτίνια, πολλαπλασιάστε τις μοίρες με π/180. Για να μετατρέψετε τα ακτίνια σε μοίρες, πολλαπλασιάστε τα ακτίνια με 180/π.

μοίρες=(ακτίνια*180)/π

ακτίνια=(μοίρες*π)/180

Το π είναι περίπου 3.141593.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


' Σε αυτό το παράδειγμα, η ακόλουθη καταχώριση είναι δυνατή για ένα ορθογώνιο τρίγωνο:
' Η απέναντι πλευρά της γωνίας και η γωνία (σε μοίρες) για τον υπολογισμό του μήκους της προσκείμενης πλευράς στη γωνία:
Sub ExampleTangens
' π = 3,1415926 ως προκαθορισμένη μεταβλητή
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της απέναντι καθέτου της γωνίας: ","απέναντι")
    dAlpha = InputBox("Εισαγάγετε τη γωνία Α (σε μοίρες): ","Α")
    Print "το μήκος της προσκείμενης πλευράς της γωνίας είναι"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!