Συνάρτηση Sin

Υπολογίζει το ημίτονο μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια. Το αποτέλεσμα βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1 και 1.

Χρησιμοποιώντας τη γωνία Άλφα, η συνάρτηση Sin επιστρέφει τον λόγο του μήκους της απέναντι πλευράς μιας γωνίας προς το μήκος της υποτείνουσας σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

Sin(Άλφα) = η πλευρά απέναντι από τη γωνία/υποτείνουσα

Σύνταξη:


Sin (Αριθμός ως Double (διπλής ακρίβειας)) ως Double

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Number: Αριθμητική παράσταση που καθορίζει τη γωνία σε ακτίνια, για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί το ημίτονο.

Για να μετατρέψετε τις μοίρες σε ακτίνια, πολλαπλασιάστε τις μοίρες με Pi/180 και για να μετατρέψετε ακτίνια σε μοίρες, πολλαπλασιάστε τις μοίρες με 180/Pi.

μοίρες=(ακτίνια*180)/Pi

ακτίνια=(μοίρες*Pi)/180

Το Pi είναι περίπου 3,141593.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


' Σε αυτό το παράδειγμα, η ακόλουθη καταχώριση είναι δυνατή για ένα ορθογώνιο τρίγωνο:
' Η απέναντι κάθετος της γωνίας και η γωνία (σε μοίρες) για τον υπολογισμό του μήκους της υποτείνουσας:
Sub ExampleSine
' π = 3,1415926 ως προκαθορισμένη μεταβλητή
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της απέναντι καθέτου: ","Opposite Side")
    dAlpha = InputBox("Εισάγετε τη γωνία Α (σε μοίρες): ","Alpha")
    Print "Το μήκος της υποτείνουσας είναι"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!