Συνάρτηση Cos

Υπολογίζει το συνημίτονο μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια. Το αποτέλεσμα βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1 και 1.

Χρησιμοποιώντας τη γωνία Άλφα, η συνάρτηση Cos υπολογίζει τον λόγο του μήκους της πλευράς που βρίσκεται δίπλα στη γωνία, διαιρούμενο με το μήκος της υποτείνουσας σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

Cos(Alpha) = Παρακείμενη/Υποτείνουσα

Σύνταξη:


Cos (Αριθμός ως Double (διπλής ακρίβειας)) ως Double

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Number: Αριθμητική παράσταση που καθορίζει μια γωνία σε ακτίνια, για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί το συνημίτονο.

Για να μετατρέψετε τις μοίρες σε ακτίνια, πολλαπλασιάστε τις μοίρες με π/180. Για να μετατρέψετε τα ακτίνια σε μοίρες, πολλαπλασιάστε τα ακτίνια με 180/π.

μοίρες=(ακτίνια*180)/π

ακτίνια=(μοίρες*π)/180

Το Pi είναι εδώ η σταθερά σταθερού κύκλου με τη στρογγυλεμένη τιμή 3,14159...

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


' Το ακόλουθο παράδειγμα επιτρέπει την εισαγωγή ενός ορθογώνιου τριγώνου
' τέμνουσα και γωνία (σε μοίρες) και υπολογίζει το μήκος της υποτείνουσας:
Sub ExampleCosinus
' στρογγυλεμένο  π = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Εισαγωγή του μήκους της γειτονικής πλευράς:","Γειτονική")
    dAngle = InputBox("Εισαγάγετε τη γωνία Α (σε μοίρες): ","Alpha")
    Print "Το μήκος της υποτείνουσας είναι"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!