Συνάρτηση Atn

Τριγωνομετρική συνάρτηση που επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης μιας αριθμητικής παράστασης. Η επιστρεφόμενη τιμή βρίσκεται μεταξύ -π/2 και +π/2.

Το τόξο εφαπτομένης είναι το αντίστροφο της συνάρτησης εφαπτομένης. Η συνάρτηση Atn επιστρέφει τη γωνία "Α" σε ακτίνια χρησιμοποιώντας την εφαπτόμενη αυτής της γωνίας. Η συνάρτηση μπορεί επίσης να επιστρέψει τη γωνία "Α" συγκρίνοντας την αναλογία του μήκους της απέναντι πλευράς της γωνίας προς το μήκος της προσκείμενης πλευράς σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

Atn(απέναντι πλευρά της γωνίας/προσκείμενη πλευρά της γωνίας)= Α

Σύνταξη:


    Atn (Αριθμός)
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

Διπλό

Παράμετροι:

Αριθμός: Κάθε αριθμητική παράσταση που αντιπροσωπεύει το λόγο δύο πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου. Η συνάρτηση Atn επιστρέφει την αντίστοιχη γωνία σε ακτίνια (τόξο εφαπτομένης).

Για να μετατρέψετε τα ακτίνια σε μοίρες, πολλαπλασιάστε τα ακτίνια με 180/π.

μοίρες=(ακτίνια*180)/π

ακτίνια=(μοίρες*π)/180

Pi είναι η σταθερά κύκλου με την στρογγυλευμένη τιμή 3,14159. Pi είναι μια Μαθηματική σταθερά της Basic.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    ' Το ακόλουθο παράδειγμα υπολογίζει για ορθογώνιο τρίγωνο
    ' η γωνία Α από την εφαπτόμενη της γωνίας Α:
    Sub ExampleAtn
    ' στρογγυλοποιημένο π = 3.14159 ως προκαθορισμένη σταθερά
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της προσκείμενης στη γωνία: ","προσκείμενη")
      d2 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της απέναντι πλευράς της γωνίας: ","απέναντι")
      Print "Η γωνία Α είναι"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " μοίρες"
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!