Τελεστής "\"

Εκτελεί την ακέραια διαίρεση σε δύο αριθμούς και επιστρέφει το αποτέλεσμα.

Σύνταξη:


   result = expression1 \ expression2 (αποτέλεσμα = έκφραση1 \ έκφραση2)

Παράμετροι:

result (αποτέλεσμα): Μια αριθμητική τιμή που περιέχει το αποτέλεσμα της διαίρεσης ακέραιου αριθμού.

expression1, expression2 (έκφραση1, έκφραση2): Τελεστές διαιρετέου και διαιρέτη της διαίρεσης ακέραιου αριθμού.

Πριν από τη διαίρεση και οι δύο τελεστές στρογγυλοποιούνται σε ακέραιους αριθμούς. Το κλασματικό μέρος του αποτελέσματος παραλείπεται.

Παράδειγμα:


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 , 5 / 4   ' 1 , 1,25
    Print 7 \ 4 , 7 / 4   ' 1 , 1,75
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!