Τελεστής Mod

Επιστρέφει το ακέραιο υπόλοιπο μιας διαίρεσης.

Σύνταξη:


Result = Expression1 MOD Expression2

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα μιας πράξης MOD.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να διαιρεθούν.

Παράδειγμα:


Sub ExampleMod
  print 10 mod 2.5 ' Επιστρέφει 0
  Print 10 / 2.5 ' επιστρέφει 4
  print 10 mod 5 ' επιστρέφει 0
  print 10 / 5 ' επιστρέφει 2
  Print 5 mod 10 ' επιστρέφει 5
  print 5 / 10 ' επιστρέφει 0.5
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!