Τελεστής Mod

Ο τελεστής MOD δέχεται δύο αριθμητικές παραστάσεις και επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης.

Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα του 21 MOD 6 είναι 3 γιατί μετά τη διαίρεση του 21 με το 6, το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 3.

Εάν η λειτουργία MOD περιλαμβάνει μη ακέραιες τιμές, και οι δύο τελεστές στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες ακέραιες τιμές. Επομένως, η τιμή που επιστρέφεται από μια πράξη MOD θα είναι πάντα ένας ακέραιος αριθμός.

Για παράδειγμα, η έκφραση 16,4 MOD 5,9 αξιολογείται ως εξής:

 1. Η τιμή 16,4 στρογγυλοποιείται στο 16.

 2. Η τιμή 5,9 στρογγυλοποιείται στο 6.

 3. Η πράξη 16 MOD 6 επιστρέφει το 4, το οποίο είναι το υπόλοιπο μετά τη διαίρεση του 16 με το 6.

note

Λάβετε υπόψη ότι ο τελεστής MOD της BASIC και η Συνάρτηση MOD του Calc συμπεριφέρονται διαφορετικά. Στο Calc, και οι δύο τελεστές μπορούν να είναι δεκαδικές τιμές και δεν στρογγυλοποιούνται πριν από τη διαίρεση, επομένως το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να είναι δεκαδική τιμή.


Σύνταξη:


Result = Expression1 MOD Expression2

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Result: (Αποτέλεσμα) Οποιαδήποτε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα της πράξης MOD.

Expression1, Expression2: (Παράσταση1, Παράσταση2) Οποιεσδήποτε αριθμητικές παραστάσεις για τις οποίες θέλετε να υπολογίσετε το υπόλοιπο μετά τη διαίρεση της Expression1 με την Expression2.

Παράδειγμα:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Print a Mod b ' Επιστρέφει 2
  a = 18 : b = 3.2
  Print a Mod b ' Επιστρέφει 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Print a Mod b ' Επιστρέφει 4
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!