Τελεστής "^"

Υψώνει έναν αριθμό σε μια δύναμη.

Σύνταξη:


Αποτέλεσμα = Παράσταση ^ εκθέτης

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει το αποτέλεσμα του αριθμού υψωμένου σε δύναμη.

Παράσταση: Αριθμητική τιμή που πρόκειται να υψωθεί σε δύναμη.

Εκθέτης: Η τιμή της δύναμης στην οποία θέλετε να υψώσετε την παράσταση.

Παράδειγμα:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Ύψωση σχηματίζοντας έναν λογάριθμο
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!