Τελεστής "/"

Εκτελεί την πράξη της διαίρεσης μεταξύ δύο τιμών.

Σύνταξη:


Result = Expression1 / Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική τιμή που περιέχει το αποτέλεσμα της διαίρεσης.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να διαιρεθούν.

Παράδειγμα:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!