Τελεστής "*"

Πολλαπλασιάζει δύο τιμές.

Σύνταξη:


Αποτέλεσμα = Παράσταση1 * Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Κάθε αριθμητική παράσταση που καταγράφει το αποτέλεσμα ενός πολλαπλασιασμού.

Παράσταση1, Παράσταση2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να πολλαπλασιαστούν.

Παράδειγμα:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!