Τελεστής "-"

Εκτελεί την πράξη της αφαίρεσης μεταξύ δύο τιμών.

Σύνταξη:


Result = Expression1 - Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να αφαιρεθούν.

Παράδειγμα:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!