Μαθηματικοί τελεστές

Οι ακόλουθοι μαθηματικοί τελεστές υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic.

Τελεστής "-"

Εκτελεί την πράξη της αφαίρεσης μεταξύ δύο τιμών.

Τελεστής "*"

Πολλαπλασιάζει δύο τιμές.

Τελεστής "+"

Προσθέτει ή συνδυάζει δύο παραστάσεις.

Τελεστής "/"

Εκτελεί την πράξη της διαίρεσης μεταξύ δύο τιμών.

Τελεστής "\"

Εκτελεί την ακέραια διαίρεση σε δύο αριθμούς και επιστρέφει το αποτέλεσμα.

Τελεστής "^"

Υψώνει έναν αριθμό σε μια δύναμη.

Τελεστής Mod

Ο τελεστής MOD δέχεται δύο αριθμητικές παραστάσεις και επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!