Τελεστής Or

Εκτελεί τη λογική διάζευξη OR δύο παραστάσεων.

Σύνταξη:


Result = Expression1 Or Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα της διάζευξης.

Expression1, Expression2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να συγκριθούν.

Μια λογική διάζευξη OR δύο δυαδικών παραστάσεων επιστρέφει την τιμή True (Αληθές) αν τουλάχιστον μία παράσταση προς σύγκριση έχει την τιμή True.

Μια δυαδική σύγκριση καθορίζει ένα bit στο αποτέλεσμα αν το αντίστοιχο bit έχει καθοριστεί σε τουλάχιστον μία από τις δύο παραστάσεις.

Παράδειγμα:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!