Τελεστής Not

Χρησιμοποιείται για να αναιρέσει μια παράσταση αντιστρέφοντας τις τιμές bit.

Σύνταξη:


Result = Not Expression

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα της αναίρεσης.

Expression: Οποιαδήποτε έκφραση που θέλετε να αναιρέσετε.

Όταν αναιρείται μια δυαδική παράσταση, η τιμή True μετατρέπεται σε False και αντιστρόφως.

Σε μια αναίρεση bit, κάθε μεμονωμένο bit αντιστρέφεται.

Παράδειγμα:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' επιστρέφει -11
    vOut = Not(vC > vD) ' επιστρέφει -1
    vOut = Not(vB > vA) ' Επιστρέφει -1
    vOut = Not(vA > vB) ' Επιστρέφει 0
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!