Τελεστής Imp

Εκτελεί τη λογική συνεπαγωγή δύο εκφράσεων.

Σύνταξη:


Result = Expression1 Imp Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα της συνεπαγωγής.

Expression1, Expression2: Οι παραστάσεις που πρόκειται να αξιολογηθούν με τον τελεστή Imp.

Αν χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Imp σε δυαδικές παραστάσεις, η τιμή False (Ψευδές) επιστρέφεται μόνο αν η πρώτη παράσταση αξιολογείται ως True (Αληθής) και η δεύτερη ως False (Ψευδής).

Αν χρησιμοποιείτε τον τελεστή Imp σε παραστάσεις bit, ένα bit διαγράφεται από το αποτέλεσμα αν το αντίστοιχο bit καθορίζεται στην πρώτη παράσταση και το αντίστοιχο bit διαγράφεται από τη δεύτερη παράσταση.

Παράδειγμα:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' επιστρέφει -1
  vOut = B > A Imp B > C ' επιστρέφει -1
  vOut = A > B Imp B > D ' επιστρέφει 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' επιστρέφει -1
  vOut = B Imp A ' επιστρέφει -1
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!