Τελεστής Eqv

Υπολογίζει μια λογική ισοδυναμία σε δύο παραστάσεις.

Σύνταξη:


Result = Expression1 Eqv Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που περιέχει το αποτέλεσμα του συνδυασμού.

Expression1, Expression2: Οποιεσδήποτε εκφράσεις που θέλετε να συγκρίνετε.

Όταν ελέγχετε την ισοδυναμία μεταξύ δύο δυαδικών παραστάσεων, το αποτέλεσμα είναι True (Αληθές) αν και οι δυο παραστάσεις είναι True ή False (Ψευδές).

Σε μια σύγκριση όσον αφορά τα bit, ο τελεστής Eqv καθορίζει το αντίστοιχο bit στο αποτέλεσμα μόνο αν καθορίζεται κάποιο bit και στις δύο παραστάσεις, ή σε καμία από τις δύο παραστάσεις.

Παράδειγμα:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' επιστρέφει -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' επιστρέφει 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' επιστρέφει 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' επιστρέφει -1
  vOut = B Eqv A ' επιστρέφει -3
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!