Τελεστής AND

Εκτελεί την πράξη της πρόσθεσης ή του συνδυασμού δύο παραστάσεων.

Σύνταξη:


Result = Expression1 And Expression2

Παράμετροι:

Result: Κάθε αριθμητική μεταβλητή που καταγράφει το αποτέλεσμα του συνδυασμού.

Expression1, Expression2: Οι παραστάσεις που πρόκειται να συνδυαστούν.

Οι παραστάσεις Μπουλ που συνδυάζονται με τον τελεστή AND επιστρέφουν μόνο την τιμή True αν και οι δύο παραστάσεις αξιολογούνται True:

True AND TrueεπιστρέφειTrue; για όλους τους άλλους συνδυασμούς το αποτέλεσμα είναι False.

Ο τελεστής AND εκτελεί επίσης την σύγκριση των bit που έχουν τοποθετηθεί κατά τρόπο πανομοιότυπο σε δύο αριθμητικές παραστάσεις.

Παράδειγμα:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B And B > C ' επιστρέφει -1
  vVarOut = B > A And B > C ' επιστρέφει 0
  vVarOut = A > B And B > D ' επιστρέφει 0
  vVarOut = (B > D And B > A) ' επιστρέφει 0
  vVarOut = B And A ' επιστρέφει 8 λόγω του συνδυασμού AND των δυαδικών ψηφίων για τα δύο ορίσματα
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!