Λογικοί τελεστές

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους λογικούς τελεστές που υποστηρίζονται από την LibreOffice Basic.

Οι λογικοί τελεστές συνδυάζουν (όσον αφορά τα bit) τα περιεχόμενα δύο παραστάσεων ή μεταβλητών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί αν έχουν καθοριστεί ή όχι συγκεκριμένα bit.

Τελεστής AND

Εκτελεί την πράξη της πρόσθεσης ή του συνδυασμού δύο παραστάσεων.

Τελεστής Eqv

Υπολογίζει μια λογική ισοδυναμία σε δύο παραστάσεις.

Τελεστής Imp

Εκτελεί τη λογική συνεπαγωγή δύο εκφράσεων.

Τελεστής Not

Χρησιμοποιείται για να αναιρέσει μια παράσταση αντιστρέφοντας τις τιμές bit.

Τελεστής Or

Εκτελεί τη λογική διάζευξη OR δύο παραστάσεων.

Τελεστής XOR

Εκτελεί τον λογικό συνδυασμό αποκλειστικού-ή δύο παραστάσεων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!