Συνάρτηση Err

Επιστρέφει έναν κωδικό σφάλματος που προσδιορίζει το σφάλμα που παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Σύνταξη:


Err

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Η συνάρτηση Err χρησιμοποιείται σε ρουτίνες χειρισμού σφαλμάτων για να καθορίσει το σφάλμα και τη διορθωτική ενέργεια.

Παράδειγμα:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Ρύθμιση του χειριστή σφαλμάτων
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Παρουσιάστηκε σφάλμα λόγω ανύπαρκτου αρχείου
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Παρουσιάστηκε σφάλμα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!