Συνάρτηση Erl

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Σύνταξη:


Erl

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Εικονίδιο σημείωσης

Η συνάρτηση Erl επιστρέφει μόνο έναν αριθμό γραμμής, και όχι μια ετικέτα γραμμής.


Παράδειγμα:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler ' Ρύθμιση του χειριστή σφαλμάτων
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Το σφάλμα προκλήθηκε λόγω ανύπαρκτου αρχείου
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Error " & err & ": " & error$ + chr(13) + "In line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Παρουσιάστηκε σφάλμα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!