Συναρτήσεις χειρισμού σφαλμάτων

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προτάσεις και συναρτήσεις για να καθορίσετε τον τρόπο που η LibreOffice Basic αντιδρά σε σφάλματα χρόνου εκτέλεσης.

Η LibreOffice Basic προσφέρει αρκετές μεθόδους αποτροπής τερματισμού προγράμματος όταν συμβαίνει σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Συνάρτηση CVErr

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια έκφραση variant του υπο- τύπου "Error".

Συνάρτηση Erl

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Συνάρτηση Err

Επιστρέφει έναν κωδικό σφάλματος που προσδιορίζει το σφάλμα που παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Αντικείμενο Err [VBA]

Χρησιμοποιήστε το αντικείμενο VBA Err για πρόκληση ή χειρισμό σφαλμάτων χρόνου εκτέλεσης.

Συνάρτηση IsError

Επιστρέφει μια ένδειξη που υποδηλώνει αν η μεταβλητή περιέχει μία τιμή λάθους.

Συνάρτηση Error

Επιστρέφει το μήνυμα σφάλματος που αντιστοιχεί σε τιμή ή προκαλεί δεδομένου περιεχομένου σφάλμα.

Πρόταση On Error GoTo ... Resume

Ενεργοποιεί μια ρουτίνα χειρισμού σφάλματος αφού παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή επαναφέρει την εκτέλεση του προγράμματος.

Πρόταση Resume

Επαναφέρει τις πληροφορίες σφάλματος και δείχνει τι θα εκτελεστεί μετά.

Υπηρεσία ScriptForge.Exception

Η υπηρεσία Exception (εξαίρεση) είναι μια συλλογή μεθόδων που βοηθούν στην αποσφαλμάτωση κώδικα σε σενάρια Basic και Python και στον χειρισμό σφαλμάτων στα σενάρια Basic.

Στα Basic scripts (σενάρια Basic), όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, οι μέθοδοι και οι ιδιότητες της υπηρεσίαςException> βοηθούν στον εντοπισμό του περιβάλλοντος του σφάλματος και επιτρέπουν τον χειρισμό του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!