Σταθερές Basic

Χρησιμοποιούμενες σταθερές σε προγράμματα Basic

Σταθερές Μπουλ

Όνομα

Τύπος

Τιμή

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Παράδειγμα:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Μαθηματική σταθερά

Όνομα

Τύπος

Τιμή

Pi

Double

3.14159265358979


Παράδειγμα:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Σταθερές αντικειμένου

Όνομα

Τύπος

Χρήση

Empty

Variant

Η τιμή κενό δείχνει ότι η μεταβλητή δεν έχει αρχικοποιηθεί.

Null

null

Δείχνει ότι η μεταβλητή δεν περιέχει δεδομένα.

Nothing

Object

Αναθέτει το αντικείμενο Nothing (Τίποτα) σε μια μεταβλητή για να αφαιρέσει μια προηγούμενη ανάθεση.


Παράδειγμα:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' επιστρέφει Αληθές
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Σφάλμα
      End Sub
    

Σταθερές με όνομα στο MsgBox

Επώνυμη σταθερά

Ακέραιη τιμή

Ορισμός

MB_OK

0

Εμφάνιση μόνο του πλήκτρου Εντάξει.

MB_OKCANCEL

1

Εμφάνιση των πλήκτρων Εντάξει και Άκυρο.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Εμφάνιση των πλήκτρων Ματαίωση, Επανάληψη και Παράβλεψη.

MB_YESNOCANCEL

3

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι, Όχι και Άκυρο.

MB_YESNO

4

Εμφάνιση των πλήκτρων Ναι και Όχι.

MB_RETRYCANCEL

5

Εμφάνιση των πλήκτρων Επανάληψη και Άκυρο.

MB_ICONSTOP

16

Προσθήκη του εικονιδίου Διακοπή στον διάλογο.

MB_ICONQUESTION

32

Προσθήκη του εικονιδίου Ερώτηση στον διάλογο.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Προσθήκη του εικονιδίου Θαυμαστικό στον διάλογο.

MB_ICONINFORMATION

64

Προσθήκη του εικονιδίου πληροφορίες στον διάλογο.

128

Το πρώτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON2

256

Το δεύτερο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.

MB_DEFBUTTON3

512

Το τρίτο πλήκτρο του διάλογου είναι το προεπιλεγμένο πλήκτρο.


Σταθερές με όνομα στο GetAttr

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Ορισμός

ATTR_NORMAL

0

Κανονικά αρχεία.

ATTR_READONLY

1

Αρχεία μόνο για ανάγνωση.

ATTR_HIDDEN

2

Κρυφό αρχείο

ATTR_SYSTEM

4

Αρχείο συστήματος

ATTR_VOLUME

8

Επιστρέφει το όνομα του τόμου

ATTR_DIRECTORY

16

Επιστρέφει μόνο το όνομα του καταλόγου.

ATTR_ARCHIVE

32

Το αρχείο άλλαξε από την τελευταία δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Archive bit).


Τύπος δεδομένων σταθερών με όνομα

Τιμές
TypeName

Σταθερά
ονοματισμένη

VarType
values

Τύπος μεταβλητής

…()

8192

Πίνακας μεταβλητών

Boolean

11

μεταβλητή Boolean

Byte

17

μεταβλητή Byte

Date

V_DATE

7

μεταβλητή Date

Currency

V_CURRENCY

6

μεταβλητή Currency

Double

V_DOUBLE

5

Μεταβλητή κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας

Error

11

Μεταβλητή τύπου σφάλματος

Integer

V_INTEGER

2

μεταβλητή Integer

Long

V_LONG

3

ακέραια μεταβλητή Long

Object

9

μεταβλητή Object

Single

V_SINGLE

4

Μεταβλητή κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας

String

V_STRING

8

μεταβλητή String

Variant

12

μεταβλητή Variant (μπορεί να περιέχει όλους τους τύπους που καθορίζονται από τον ορισμό)

Empty

V_EMPTY

0

Μη αρχικοποιημένη μεταβλητή Variant

Null

V_NULL

1

Χωρίς έγκυρα δεδομένα


Πρόσθετες σταθερές VBA

Οι παρακάτω σταθερές είναι διαθέσιμες όταν η κατάσταση συμβατότητας VBA είναι ενεργοποιημένη

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σταθερές με όνομα χρώματος στη VBA

Σταθερές με όνομα

Σύσταση
Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Σταθερές με όνομα τύπου μεταβλητής

Σταθερά με όνομα

Δεκαδική τιμή

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


Σταθερές με όνομα FormatDateTime στη VBA

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbGeneralDate

0

Εμφανίζει ημερομηνία και/ή χρόνο όπως καθορίζεται στη ρύθμιση γενικής ημερομηνίας στο σύστημά σας. Εάν είναι μόνο ημερομηνία, δεν εμφανίζεται χρόνος· Εάν είναι μόνο χρόνος, δεν εμφανίζεται ημερομηνία.

vbLongDate

1

Εμφανίζει ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μεγάλη μορφή ημερομηνίας που ορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

vbShortDate

2

Εμφανίζει ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη σύντομη μορφή ημερομηνίας που ορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

vbLongTime

3

Εμφανίζει τον χρόνο όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις πλήρους ώρας του συστήματός σας.

vbShortTime

4

Εμφανίζει χρόνο χρησιμοποιώντας την 24ώρη μορφή (hh:mm).


Σταθερές με όνομα StrConv στη VBA

Μετατροπή

Τιμή

Περιγραφή

vbUpperCase

1

Μετατρέπει χαρακτήρες Κείμενο σε κεφαλαία.

vbLowerCase

2

Μετατρέπει χαρακτήρες Κειμένου σε πεζούς χαρακτήρες.

vbProperCase

3

Μετατρέπει σε κεφαλαία το πρώτο γράμμα κάθε λέξης στο Κείμενο.

vbWide

4

Μετατρέπει τους στενούς χαρακτήρες (μισού πλάτους) στο Κείμενο σε πλατείς χαρακτήρες (πλήρους πλάτους).

vbNarrow

8

Μετατρέπει πλατείς χαρακτήρες (πλήρους πλάτους) στο Κείμενο σε στενούς χαρακτήρες (μισού πλάτους).

vbKatakana

16

Μετατρέπει χαρακτήρες Χιραγκάνα σε Κείμενο σε χαρακτήρες Κατακάνα.

vbHiragana

32

Μετατρέπει χαρακτήρες κατακάνα σε Κείμενο σε χαρακτήρες Χιραγκάνα.

vbUnicode

64

Μετατρέπει χαρακτήρες του Κειμένου σε χαρακτήρες Unicode χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του συστήματος.

vbFromUnicode

128

Μετατρέπει χαρακτήρες του Κειμένου από Unicode στην προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του συστήματος.


Σταθερές με όνομα WeekDayName στη VBA

Τιμή

Σταθερά VBA

Περιγραφή

0

vbUseSystemDayOfWeek

Χρήση των τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος

1

vbSunday

Κυριακή (προεπιλογή)

2

vbMonday

Δευτέρα

3

vbTuesday

Τρίτη

4

vbWednesday

Τετάρτη

5

vbThursday

Πέμπτη

6

vbFriday

Παρασκευή

7

vbSaturday

Σάββατο


Διάφορες σταθερές με όνομα στη VBA

Επώνυμη σταθερά

Δεκαεξαδική (δεκαδική) τιμή

Περιγραφή

vbTrue

-1

Τμήμα της αρίθμησης vbTriState.

vbFalse

0

Τμήμα της αρίθμησης vbTriState.

vbUseDefault

-2

Τμήμα της αρίθμησης vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - Χαρακτήρας επιστροφής

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Χαρακτήρας επιστροφής και αλλαγή γραμμής

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Αλλαγή σελίδας

vbLf

\x0A (10)

LF - Αλλαγή γραμμής

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) για Windows

\x0A (10) για άλλα συστήματα

LF ή CRLF

vbNullString

""

Συμβολοσειρά Null

vbTab

\x09 (9)

HT - Οριζόντιος στηλοθέτης

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Κάθετος στηλοθέτης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!