Συνάρτηση Timer

Επιστρέφει μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από τα μεσάνυχτα.

Εικονίδιο σημείωσης

Πρώτα πρέπει να δηλώσετε μια μεταβλητή που καλεί τη συνάρτηση Timer και της αποδίδει τον τύπο δεδομένων "μεγάλος ακέραιος", αλλιώς επιστρέφεται μια τιμή ημερομηνίας.


Σύνταξη:


Timer

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράδειγμα:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Η ώρα είναι"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!