Συνάρτηση Timer

Επιστρέφει μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από τα μεσάνυχτα.

Εικονίδιο σημείωσης

Πρώτα πρέπει να δηλώσετε μια μεταβλητή που καλεί τη συνάρτηση Timer και της αποδίδει τον τύπο δεδομένων "μεγάλος ακέραιος", αλλιώς επιστρέφεται μια τιμή ημερομηνίας.


Σύνταξη:


 Timer

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ημερομηνία

Παράδειγμα:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Η ώρα είναι"
End Sub
note

Η συνάρτηση Timer μετρά τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Για να μετρήσετε το χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, χρησιμοποιήστε τη Timer service που είναι διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη ScriptForge.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!