Συνάρτηση Time

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος ως συμβολοσειρά υπό τη μορφή "ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ".

Σύνταξη:


Time[$][()]

Παράδειγμα:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Η ώρα είναι"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!