Συνάρτηση Date

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος ως συμβολοσειρά, ή μεταβλητή ημερομηνίας.

Σύνταξη:


Date[$][()]

Παράδειγμα:


Sub ExampleDate
    msgbox "Η ημερομηνία είναι  " & Date
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!