Ημερομηνία και χρόνος συστήματος

Οι ακόλουθες συναρτήσεις και προτάσεις ορίζουν ή επιστρέφουν την ημερομηνία και τον χρόνο του συστήματος.

Συνάρτηση Date

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος ως συμβολοσειρά, ή μεταβλητή ημερομηνίας.

Συνάρτηση Now

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα συστήματος ως τιμή Date.

Συνάρτηση Time

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος ως συμβολοσειρά υπό τη μορφή "ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ".

Συνάρτηση Timer

Επιστρέφει μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από τα μεσάνυχτα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!